©

British Council - Asset Bank

מענקי מַרצוּת במדעים בריטניה – ישראל נועדו לממן למדענים מבריטניה ומישראל ביקורים קצרים של בין חמישה – ארבעה עשר ימים.

התכנית מעניקה הזדמנות לחוקרים מנוסים לבקר את עמיתיהם למקצוע בבריטניה / ישראל,  לקדם שותפויות חדשות, להקים ולחזק קשרי מחקר ולפתח שיתופי פעולה מדעיים. 

התכנית נודעה לחוקרים מהתחומים הבאים: ננו-מדע, מדעי המוח, מדעי המים, מדעי החקלאות, עמידות לאנטיביוטיקה (AMR) ומחקר בתחום הסייבר.בנוסף, מענקי מַרצוּת יוענקו לחוקרים בתחום הרפואה הרגנרטיבית. מענקים אלו מוצעים בשיתוף עם מועצת המחקר הרפואי בבריטניה (MRC) והמשרד למדע, טכנולוגיה וחלל בישראל.

סכום המענק הינו עד 2,000 ליש"ט.

ההרשמה כעת סגורה 

לקבלת עדכונים ושאלות נוספות אנא פנו אלינו בדואר אלקטרוני Israelscience@britishcouncil.org

מהם תנאי הזכאות למענק ?

מענקי מַרצוּת במדעים בריטניה – ישראל פתוחים בפני חוקרים מנוסים מבריטניה ומישראל העוסקים בתחומי הננו - מדע, מדעי המוח, מדעי המים ומדעי החקלאות, עמידות לאנטיביוטיקה (AMR) ומחקר בתחום הסייבר. כמו כן המענקים פתוחים גם לתחום הרפואה הרגנרטיבית.

• ככלל, לא תישקלנה בקשות להארכת ביקורים או גישור עם ביקורי מחקר הממומנים על ידי ארגונים אחרים.

• מענקי מַרצוּת אינם זמינים עבור יחידים הקשורים למעבדות הנתמכות כיום על ידי BIRAX (התכנית הבריטית - ישראלית למחקר אקדמי של רפואה גנרטיבית ) או תכנית STREAM למחקר תלת צדדי בתחום המים.

• מענקי מַרצוּת במדעים בריטניה – ישראל יממנו ביקור מבריטניה לישראל או להפך. ביקורי גומלין לא ייתמכו במסגרת התכנית.

• המענקים של הקרן המשותפת למדעים של בריטניה – ישראל לא יינתנו לחוקרים המגישים בקשה לשם ביקור במעבדה, מוסד או מחלקה בה המבקש/ת     רכש/ה את הדוקטורט שלו / שלה  או במטרה לעבוד בשנית עם מנחה הדוקטורט שהיה לו / לה.

  • • ניתן להגיש מספר בקשות ממעבדות / מחלקות / מוסדות; יחד עם זאת חוקרים רשאים להגיש בקשה אחת בלבד בכל פעם.

 

כיצד מגישים בקשה?

הטופס ימולא על ידי המארח, ולא על ידי אדם המבקש לנסוע לביקור.  טופס הרישום כולל בין היתר את הדרישות הללו:

•  קורות חיים של המארח והמוזמן.

•  תיאור הפעילות המוצעת, כולל חשיבות הפעילות ותוצאותיה הרצויות.

•  תקציב לפעילות המוצעת.

  • מכתב מראש המחלקה של החוקר המארח המאשר את הסכמת האוניברסיטה לפעילות המוצעת.

כיצד פועל הליך המיון?

הבקשות נבחנות על ידי ועדת מיון אקדמית. הועדה בוחנת בקשות באמצעות הקריטריונים הבאים:

1. רלוונטיות לנושאים הרשומים למעלה.

2. השפעת הפעילות המוצעת על שיתוף הפעולה המדעי בין בריטניה וישראל.

3. איכות התוכן המדעי של הפעילות המוצעת.

4. היתכנות שיתוף הפעולה מעבר לתקופת הפעילות המוצעת.

5. יכולת עמידה בקווים המנחים שניתנו למועמדים ולהוראות טופס הבקשה.

החלטת ועדת המיון האקדמית הינה סופית וחסויה. לא ייבחנו ערעורים על החלטות הועדה ולא יינתן משוב לפונים שבקשתם נדחתה. המועצה הבריטית אינה יכולה לתקשר את החלטות ועדת המיון.

מה מצופה ממקבלי מענקי המַרצוּת בריטניה - ישראל?

זוכי המענקים יידרשו לקחת חלק מלא בפעילויות המוצעות בלוח הזמנים של הביקור.

בין היתר זוכי המענקים יידרשו:

•להשתתף באירועי רשת המדע והחדשנות של שגרירות בריטניה / המועצה הבריטית. 

•לקחת חלק במתן חוות דעת אקדמאית, במקרים הרלוונטיים.

•לקדם את רשת המדע והחדשנות של שגרירות בריטניה / המועצה הבריטית , ולהיות זמין מול התקשורת והמדיה.

•כתיבת דיווח על ביקוריהם בבריטניה / ישראל.