view on Zin valley
Prof.Robin Grimes, Chief Scientist Advisor to the Foreign & Commonwealth Office, looks out onto the Arava desert during a recent visit to Israel.

קול קורא להצעות מחקר תלת צדדיות בתחום המים- STREAM (חילופי מדע, טכנולוגיה ומחקר ברחבי המזרח התיכון וצפון אפריקה)

 
 הקול הקורא השני לקשרים מוסדיים של המועצה הבריטית למחקר תלת צדדי בתחום המים הזמין חוקרים מבריטניה, ישראל, המזרח התיכון וצפון אפריקה לבצע פרויקט מחקר משותף בתחום המים, למחקרים שאורכם בין 10-18 חודשים.

הקול הקורא סגור כעת. הודעה על פרוייקטים נבחרים תהיה בראשית 2017.

הצעות המחקר התבקשו לענות על מטרות של הקול הקורא:

• טיפוח מדע וטכנולוגיה מעולים במזרח התיכון וצפון אפריקה, באמצעות מחקר ברמה עולמית במדעי המים, טכנולוגיה ומדיניות.

• תרומה לתרבות של שיתוף פעולה בין מדינות המזרח התיכון וצפון אפריקה .

• יצירה ותמיכה בפרויקטים מחקריים קיימים המיושמים בקהילות הסובלות ממצוקת מים באזור המזרח התיכון וצפון אפריקה, שיובילו לשיפור ניכר ומוצלח של מחקר וטכנולוגיה מתאימים.