A group of students
A group of students

השירותים שאנו מעניקים בתחום השיווק הבין-לאומי של ההשכלה תומכים בפעילותם הבין-לאומית של מוסדות החינוך של בריטניה. התכנית שלנו מתקיימת ב-37 מדינות, מעניקה שירותים לגיוס סטודנטים בין-לאומיים ולביצוע מחקרים עסקיים ועוזרת לפתח קשרי עבודה עם מוסדות במדינות אחרות. פנו אלינו קבלת מידע נוסף על התכנית ועל דרכי הקידום של המוסד החינוכי שלכם בישראל.

קישורים חיצוניים