IELTS Results

חשוב מאוד שתקראו ותאשרו את כל תנאי המבחן IELTS בעת ההרשמה למבחן.

תנאי המבחן מצורפים גם כחלק מההודעה לנבחן בטופס ההרשמה.

תנאי המבחן מכילים מידע חשוב, כולל:

  • סידורים לקראת יום המבחן - מה ניתן להכניס לתוך חדר הבחינה
  • כללים שיש לפעול על פיהם
  • אבטחת המבחן
  • למה ניתן לצפות בתהליך קבלת הציון
  • תהליך ביטול ההרשמה
  • כיצד אנחנו משתמשים במידע שלכם

כשאתם חותמים על ההצהרה בטופס ההרשמה אתם מאשרים שקראתם והבנתם את תנאי המבחן ל-IELTS ושאתם מסכימים להישמע להם.

לתשומת לבכם:  

חשוב לנו לשמור על הביטחון במבחני IELTS. כאמצעי אבטחה נוסף, כל הנבחנים מחויבים להצטלם ביום המבחן והם יצולמו על ידי צוות המבחן. הקפידו לקרוא את הוראות הצילום שנשלחו אליכם לאחר שריון מועד למבחן.

דחיית מועד

ניתן לדחות את מועד המבחן עד לפחות 5 שבועות לפני המועד שנקבע. יש למלא טופס בקשה לשינוי מועד ולשלוח אלינו למייל ielts@britishcouncil.org.il .

עלות דמי טיפול בבקשה :300 ש"ח(ללא קשר לסיבת הדחייה).

 

ביטול

ניתן לבטל את המבחן עד 5 שבועות לפני המועד שנקבע.יש למלא טופס לבקשת ביטול מבחן  ולשלוח אלינו למייל ielts@britishcouncil.org.il

עלות דמי טיפול בבקשה :300 ש"ח שיקוזזו מסך ההחזר המגיע לכם.

 

שינוי גרסת המבחן

ניתן לשנות את גרסת המבחן (אקדמית או כללית) עד  5 שבועות לפני המועד שנקבע.יש למלא טופס בקשה לשינוי מועד .

עלות דמי טיפול בבקשה :300 ש"ח