©

BIRAX lab Cambridge - Photos James Gifford - Mead

תכנית עמיתי המחקר בריטניה-ישראל 2017-18

המועצה הבריטית ורשת המדע והחדשנות הבריטית מזמינים חוקרים בתחומי ננו מדע, מדעי המוח, מדעי המים, מדעי החקלאות, עמידות לאנטיביוטיקה (AMR) ומחקר בתחום הסייבר, לתכנית עמיתי המחקר בריטניה-ישראל 2017-18. 

התכנית מציעה מלגות גם לחוקרים בתחום הרפואה הרגנרטיבית .מלגות אלו מוצעות ע"י מועצת המחקר הרפואי בבריטניה (MRC) בשיתוף המשרד למדע, טכנולוגיה וחלל בישראל.

התכנית תאפשר לחוקרים בתחילת דרכם (בוגרי דוקטורט ולימודי רפואה/מתמחים) בבריטניה וישראל המעוניינים לערוך ביקורי מחקר או התמחות קלינית לתקופה של שישה חודשים לכל היותר. 

סכום המענק החודשי יעמוד על  2000 ליש"ט ועוד 550 ליש"ט דמי נסיעות . ימומנו עד 6 חודשי שהייה. 

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 13 יוני 2017, 22:00 זמן בריטניה.

לקבלת הנחיות להגשת מועמדות ולמידע נוסף, אנא עיינו בהנחיות למועמדים.

לקבלת עדכונים ושאלות נוספות אנא פנו אלינו בדואר אלקטרוני: israelscience@britishcouncil.org

מהם תנאי הזכאות ?

 • על המועמדים להתגורר בבריטניה או בישראל. בנוסף עליהם להיות עובדים קבועים במוסד מחקר ציבורי או מוסד ציבורי/פרטי להשכלה גבוהה המוכר על ידי שתי המדינות, לרבות בתי חולים אוניברסיטאיים.
 • המועמדים חייבים להיות בשלב מוקדם של הקריירה שלהם. אנו מצפים כי החוקרים (PhD) יהיו בתחילת קריירת המחקר וכן שעברו לא יותר מעשר שנים מאז קבלת הדוקטורט שלהם(PhD) ועד להגשת המועמדות למלגת הביקור. אף על פי כן, ייתכן שיוענקו מלגות גם לחוקרים העורכים הפסקות בקריירה או נסיבות מקלות אחרות.
 • בוגרי רפואה (רופאים צעירים ומתמחים) מוזמנים להגיש בקשה למלגות או מחקר על מנת לצבור ניסיון קליני או מחקרי. על המועמדים להיות לאחר סיום לימודי היסוד שלהם, ולהיות במהלך תוכנית ההכשרה/התמחות שלהם או בין לימודי היסוד להתמחות.
 • על המועמדים לצרף מכתב תמיכה ממקום העבודה/הלימודים המאשר כי ישובו לאותו המוסד לתפקיד מחקרי או קליני למשך שישה חודשים לפחות לאחר תום הביקור.
 • מועמדים שקיבלו בעבר מלגת עמית מחקר מטעם המועצה הבריטית, לא יוכלו להגיש בקשה נוספת.
 • כל מועמד/ת רשאי להגיש בקשה אחת בלבד. הגשות כפולות לא ייבדקו גם אם מדובר במוסדות שונים בארץ היעד.
 • על ביקורי עמיתי המחקר להתקיים בין ה - 1 בפברואר 2018 ועד ה - 31 בינואר 2019.

 

כיצד פועל הליך המיון?

 • תהליך הבחירה מתחיל בבדיקת זכאות המועמדים על ידי המועצה הבריטית אל מול הקריטריונים לזכאות המופיעים בהנחיות.
 • בקשות רלוונטיות עוברות לסקירה חיצונית על בסיס איכות הבקשה, סדר העדיפויות במדינה ויעדי הארגון.
 • הבחירה הסופית תעשה על ידי ועדה משותפת של המועצה הבריטית ושותפיה לתכנית.

מה מצופה ממקבלי תכנית עמיתי המחקר בריטניה - ישראל?

זוכי המענקים יידרשו לקחת חלק מלא בפעילויות המוצעות בלוח הזמנים של הביקור.

בין היתר זוכי המענקים יידרשו:

 • להשתתף באירועי רשת המדע והחדשנות של שגרירות בריטניה / המועצה הבריטית
 • לקחת חלק במתן חוות דעת אקדמאית, במקרים הרלוונטיים.
 • לקדם את רשת המדע והחדשנות של שגרירות בריטניה / המועצה הבריטית , ולהיות זמין מול התקשורת והמדיה.  
 • לתרום לדיווח על ביקוריהם בבריטניה / ישראל.

 

ראו גם